Hem

Humanassa koulutetaan omaa neuropsykiatrinen valmentaja -kouluttajien koulutusverkostoa

Julkaistu: 2021-12-14

Humanassa on tavoitteena rakentaa koko Humanan kattava kouluttajaverkosto, joka toteuttaa jatkossa neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksia sisäisesti laajasti ympäri Suomen ja yli toimialarajojen. Humana tuottaa lastensuojelun, avohuollon ja asumisen palveluita kaikkiin elämänkaaren vaiheisiin.

Humanan neuropsykiatrinen valmentaja -kouluttajakoulutukseen valittiin kesällä 2021 yhteensä kuusi Humanan työntekijää. Humanan neuropsykiatrinen valmentaja -kouluttajakoulutus alkoi vauhdikkaasti syyskuussa. Koulutuksessa kehitetään pedagogisia taitoja, esiintymistaitoja sekä osaamista koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Kouluttajina toimivat Seppo ja Eeva-Liisa Tamski.

Heti koulutuksen alettua tulevat neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen kouluttajat alkoivat suunnitella Humanalle toimivaa mallia osana omaa koulutustaan. Ensimmäiset koulutusryhmät aloittivat opintonsa jo marraskuussa kouluttajakoulutuksessa olevien työntekijöidemme Liisa Thielin ja Helena Keskisen johdolla. Koulutusryhmät koottiin Humanan avopalveluiden työntekijöistä.

"Marraskuussa järjestettiin ensimmäiset koulutuspäivät, kaksi päivää Helsingissä ja kaksi Tampereella. Hienoa, että koulutukset saatiin näinkin nopealla aikataululla käyntiin ja koulutuspäivät sujuivat hyvin", Liisa ja Helena kertovat koulutusten alusta.

Neuropsykiatrisen valmentajan pätevyys on arvokas lisä omalle osaamiselle

Neurokirjon piirteet ovat hyvin monimuotoisesti edustettuina Humanan työntekijöiden asiakaskunnassa ja työarjessa. Koulutuksen kautta on mahdollista saada lisää tietoa ja ymmärrystä neurokirjon piirteiden ilmenemisestä ja taustatekijöistä.

"Erityisosaamisen lisäksi kouluttautujat syventyvät valmentavan työotteen käytäntöihin, jotka tuovat asiakastyöhön lisää tavoitteellisuutta ja arvostavaa kohtaamista", kertovat Helena ja Liisa.

Sisäiset koulutukset mahdollistavat valtakunnallisesti yhtenäisen työkulttuurin, jossa asiakastyön keskiössä ovat vahvuudet, onnistumiset ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa tukee myös työntekijän omaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista, kun ongelmien sijaan keskitytään hyvään ja toimivaan.

Koulutukseen osallistujat ovat kokeneet olevansa etuoikeutettuja päästyään osallistumaan Humanan tarjoamaan koulutukseen. Kouluttautujat kokivat myös erityisen arvokkaaksi verkostoitumisen Humanan muiden työntekijöiden kanssa.

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus on sidottu vahvasti käytäntöön

Opinnot neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksessa on sidottu vahvasti käytännön työhön, mikä helpottaa myös työn ja opintojen yhdistämistä.

"Opiskelijat olivat kaivanneet eniten käytännön työkaluja ja menetelmiä arkeen, ja niitä tässä koulutuksessa ehdottomasti saa", Liisa ja Helena kertovat.

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus sisältää 18 opiskelupäivää, joista osa toteutetaan lähiopetuksena ja osa etäpäivinä. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan valmentavaa työotetta omassa työssään jo opiskeluaikana erilaisten käytännön harjoitteiden avulla. Opintoihin kuuluu itsenäistä opiskelua, vertaisryhmätyöskentelyä sekä alan kirjallisuuteen tutustumista.

"Haluaisimme, että jokainen kouluttautuja löytäisi oman tavan oppia parhaiten ja osaisi hyödyntää koulutuksessa saatua tietoa kattavasti omassa käytännön työssään. Keskustelujen ja käytännön harjoitteiden kautta menetelmät ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa juurtuvat osaksi omaa työotetta", Helena ja Liisa pohtivat.

Ensimmäisiltä koulutuspäiviltä saadun palautteen perusteella juuri käytännönläheisyys on tämän koulutuksen suurin anti.

Mitä on neuropsykiatrinen valmennus?

Tunnetuimpia kehityksellisiä neuropsykiatrisia diagnooseja ovat ADHD ja Autisminkirjo. Erilaiset neurokirjon piirteet saattavat tuoda monenlaisia haasteita arkeen. Haasteet voivat näkyä esimerkiksi arjen hallinnassa, tunteiden käsittelyssä ja sosiaalisissa tilanteissa. Neuropsykiatrinen valmennus on ajattelu- ja työskentelytapa, jossa valmentaja ohjaa valmennettavaa löytämään omat keinonsa ja voimavaransa näistä haasteista huolimatta. Ympäristö ja läheisverkosto ovat osa valmennusprosessia, erityisesti lapsiasiakkaiden kohdalla. Valmennusta voidaan toteuttaa omana palvelunaan tai se voi olla sisällöllisesti osana esim. tukihenkilö - tai perhetyötä. Valmentavaa työotetta voi hyödyntää laajasti kaikkien asiakasryhmien kanssa, kuten mielenterveys – ja päihdetyössä. Valmentajana voi toimia neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksien saanut sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen.

Valmennuksessa yhdistyvät ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa, jonka perustana on elämänkaariajattelu sekä neuropsykiatrinen tieto ja ymmärrys. Valmentajan rooli on olla prosessissa rinnalla kulkija, joka ohjaa ja auttaa valmentautujaa tavoitteen määrittämisessä sekä työskentelyssä tavoitteen saavuttamista kohti. Tavoitteet pilkotaan työskentelyn aikana mahdollisimman pieniksi ja konkreettisiksi, jotta ne ovat mahdollista saavuttaa. Onnistumisen kokemukset ovat tärkeä osa valmennusprosessia ja valmennettavan sisäisen motivaation syttymistä. Koulutuksessa opiskellaan erilaisia kysymyksen asetteluja ja menetelmiä, jotka tukevat valmentajaa omassa työssään. Neuropsykiatrinen valmentaja –koulutus tarjoaa kouluttautujille täydentävää tietoa ja erityisosaamista, jota sosiaali- ja terveysalan perusopinnoissa on vähemmän.