Hem

Kotikylät edistävät tutkitusti asukkaiden aktiivista arkea

Julkaistu: 2022-04-07

Humana Asumispalveluiden Kotikylä-mallissa kotien asukkaat osallistuvat oman toimintakykynsä mukaisesti arjen toimintoihin ja niiden suunnitteluun. Jokaiselle Kotikylän asiakkaalle tehdään henkilökohtainen toimintakykyarviointi (RAI), jonka pohjalta yksilöllinen hoitosuunnitelma laaditaan.

Jotta toiminnan laatu voidaan varmistaa, on tärkeää huolehtia henkilöstön riittävästä osaamisesta arvioinnin toteuttajina. Humana kouluttaakin asumisyksiköidensä esihenkilöitä ja henkilöstöä säännöllisesti RAI-arvioinnin tekemiseen.

- Tiedolla johtaminen, käytännössä THL:n koostamista RAI-raporteista saatavan tiedon hyödyntäminen, ohjaa yksiköitämme laadukkaaseen toimintaan. Meillä Humana Asumispalveluissa työn tavoitteena asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen, resurssipäällikkö Päivi Hintsala kertoo.


Laki velvoittaa vanhuspalveluiden laadun arviointiin

Lokakuussa 2020 uudistettu vanhuspalvelulaki (980/2012) edellyttää RAI-arviointivälineistön käyttöä vanhuspalveluissa, iäkkään asiakkaan palvelutarvetta arvioitaessa. RAI eli Resident Assessment Instrument on asukkaan palveluntarpeen ja toimintakyvyn arviointivälineistö.

Päivi Hintsala hyödynsi THL:n RAI-palauteraportteja tutkiessaan Humanan Kotikylä-mallin vaikuttavuutta kehittämistyössään, osana RAI-erityisasiantuntijavalmennustaan. RAI-arvioinneista saadaan puolivuosittain THL:n koostamat palauteraportit, joiden pohjalta voidaan seurata ja kehittää asumisyksiköiden toimintaa.

- Kehittämistyöni tavoitteena oli lisätä asiakkaiden osallisuutta. Osallisuus nivoutuu oleellisesti Kotikylä-toimintamallin arvoihin. Kotikylä-mallin arvot ovat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema Ikäihmisten laatusuositus 2020-2023 korostaa nimenomaan osallisuuden huomioimista ja mahdollistamista. Näinpä osallisuuteen panostaminen luo laadukkuutta meidän päivittäiseen toimintaamme.

- Laatusuosituksen yksi osa, asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että iäkkään henkilön on myös oltava aidosti osallinen ja hänen mielipidettään on kuultava palvelun toteutuksessa. Iäkkäälle henkilölle annettava palvelu toteutetaan hänen itsemääräämisoikeuttansa kunnioittaen ja hänet kohdataan tasavertaisena toimijana, Hintsala alustaa.


Kotikylä-mallin arvot luovat pohjan osallisuuden edistämiselle

Humanan Kotikylät ovat pieniä, tyypillisesti noin 30 asukkaan kokoisia hoivakoteja. Kotikylässä jokainen asukas saa omien tarpeidensa ja toiveidensa mukaan räätälöityä palvelua. Kotikylä on uniikki palvelukokonaisuus, jossa jokainen asukas tuntee asuvansa aidosti omassa kodissa.

Kotikylä-hoivapalvelumuoto perustuu arvojensa mukaisesti toiminnalliseen, yhteisölliseen ja turvalliseen ikäihmisten asumiseen. Nämä arvot toimivat perustana myös osallisuutta luoville aktiviteeteille.

- Toiminnallisuus tarkoittaa Kotikylässä ennen kaikkea aktiivista arkea. Kotiemme asukkaat osallistuvat oman toimintakykynsä mukaisesti arjen toimintoihin ja niiden suunnitteluun. Pienetkin teot ja merkitykselliset asiat tuovat onnistumisen ja onnellisuuden tunnetta.
- Yhteisöllisyyden edistämistä aktivoimme asukkaille laadittavien viikko-ohjelmien ja Yhteisöllisen toiminnan ohjelman avulla. Säännölliset ohjelmat tuovat virikkeitä asiakkaidemme arkeen.
- Asiakkaidemme turvallisuutta puolestaan edistävät ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilöstö, mielekkäät arkirutiinit, sosiaalinen elämä, hyvä tiedonkulku ja elämistä helpottavat teknologiset ratkaisut, Hintsala kertoo.

Kehittämistyössä yksikkötason osallisuuden toteutumista seurattiin seuraavien viiden laatuindikaattorin avulla:
- Sosiaalinen osallistuminen
- Vuoteessa elävät (enemmän kuin 22 tuntia/vrk vuoteessa)
- Ei aktiviteetteja
- Asiakas ei itse osallistunut arviointiin
- Asiakas on määrittänyt hoidolle ainakin yhden tavoitteen

Osallistaminen on helppoa, kun sen oivaltaa

Hintsala toteaa, että Humanassa on tehty asiakkaiden osallistamista jo paljon aiemmin, mutta talossa ei olla oivallettu, että ollaan jo toimittu asian ytimessä.

- Henkilöstön koulutuksissa olen nostanut esiin konkreettisia esimerkkejä asiakkaiden osallistamisesta. Mietimme yhdessä, mitä voidaan tehdä, että jokin asia paranee. Se on yllättävän yksinkertaista, kun omahoitaja perehtyy asiakkaan tahtotilaan, tutustuu tämän yksilöllisen hoitosuunnitelman sisältöihin sekä elämäntapoihin ja historiaan.

- Joku tykkää osallistua aamupiireihin ja toinen taas rakastaa ristisanatehtäviä. Joku haluaa lukea aamun lehden kahvikupin ääressä. Jos perinteisen kirjan lukeminen ei onnistu, tarjotaan äänikirjoja. Radiosta valitaan asiakkaalle mieluisa kanava uutisten tai lempikappaleiden kuunteluun. Asiakkaan aktiivista elämää voi edistää monin tavoin, Hintsala luettelee.

Osallistamisen eteen voidaan tehdä paljon itse, mutta ihan kaikkiin isoihin ja yllättäviin tilanteisiin ei voida vaikuttaa; Korona-pandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset laittoivat tauolle monelle asiakkaalle tärkeitä yhteisiä aktiviteetteja. - Toivottavasti palaamme pian aikaan, jolloin yksikön ulkopuolisilla toimijoilla on mahdollista jatkaa muun muassa seurakuntien pitämiä piirejä sekä eläkeläisten ja työntekijöiden järjestämiä tapahtumia.

Jotta elämän realiteetit eivät unohtuisi, Hintsala käsittelee koulutuksissaan myös sitä, miten asiakasraportteja tulisi lukea. – Puhtaaseen numeroiden tuijotukseen ei pidä lukittautua, vaan on mietittävä mitkä taustatekijät lukuihin vaikuttaa. Siihen, voidaanko osallisuuden lisäämiselle tehdä jotain, vaikuttavat organisaatio- ja yksikkökulttuurin lisäksi muun muassa asiakkaiden kunto. Joskus on vain hyväksyttävä sekin, että asiakkaiden kunto on heikko ja tästä syystä tulokset tavoiteltua huonompia.


Rakennamme parempaa sosiaalialaa pala kerrallaan – kehittämistyö jatkuu

Kehittämistyön vaikutus näkyy tuloksissa sosiaalisen osallisuuden lisääntymisenä. SES eli sosiaalista osallistumista mittaava tunnusluku ylittää koko Suomen vastaavan keskiarvon.

- Vuoteessa elävien määrää emme ole saaneet vielä laskuun koko asumispalveluiden tasolla, vaikka useissa yksiköissä tulokset ovatkin parantuneet. Koronapandemialla todennäköisesti on osuutensa asiaan, Hintsala arvioi.

Asiakkaiden aktiviteetit ovat lisääntyneet tarkastelujakson aikana, samoin kuin asiakkaiden itsensä määrittämien tavoitteiden määrä hoidolle. Asiakkaan osallistuminen arvioinnin tekoon on pysynyt aiemmalla tasolla.

- Kehittämistyömme jatkuu ja kiinnitämme entistä enemmän huomiota seikkoihin, jotka eivät vielä ole toivomallamme tasolla. Arviointimenetelmä auttaa löytämään palvelun laadun kehityskohteet ja resursoimaan oikeisiin asioihin. Tämä on yksi keino, jolla me Humanassa aidosti rakennamme parempaa sosiaalialaa, Hintsala sanoo.


Lue lisää Humanan Kotikylä-toimintamallista täältä.