Hem

JOTOS® -kuntoutusohjelma on nelivaiheinen ohjelma, jonka rungon luovat neljä eri vaihetta. Jokaisessa vaiheessa nuoren saatavilla ovat kaikki yksikön toiminnot ja tukipalvelut, mutta viimeisten vaiheiden aikana haetaan aktiivisesti ratkaisuja nuoren tueksi myös oman kasvuympäristön tarjoamista vaihtoehdoista. Nuoren lähiverkoston kanssa tehtävä yhteistyö on osa jokaista kuntoutusohjelman vaihetta.

1. Vaihe – Minä

JOTOS® -ohjelman ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan nuoren vaiheittain etenevän kuntoutuksen perusta. Nuori saa ympäri vuorokauden tukea ja ohjausta. Psyykkisen voinnin vahvistaminen (oireidenhallinta) ja toimintakyvyn haasteiden kanssa selviytyminen (psykoedukaatio) ovat kuntoutuksen ensimmäisessä vaiheessa keskeisiä.

2. Vaihe – Arki

JOTOS® -ohjelman toisessa vaiheessa nuoren vastuu arjen toimista kasvaa. Mahdollisuus välittömään tukeen säilyy, mutta samalla nuori saa yhä enemmän kokemuksia itsenäisestä selviytymisestä.

3. Vaihe – Ympäristö

Kolmannessa vaiheessa nuorta ohjataan irtaantumaan ohjaajien välittömästä tuesta. Vuorovaikutus lähiympäristön kanssa korostuu, ja nuori valmentautuu aktiivisesti koulutyöhön, opiskeluun, JOTOS®-ohjelman ulkopuoliseen toimintaan.

4. Vaihe – Itsenäistyminen

Nuori harjoittelee kokonaisvaltaista vastuunottoa elämästä mahdollisuuksien mukaan omaan kasvuympäristöön integroituen. Neljänteen vaiheeseen liittyy kotiutumis/itsenäistymisvaihe (min 1kk), jonka aikana vastuu kaikista arjen toimista siirtyy nuorelle ja hänen tukiverkostolleen. Tiivis yhteistyö korostuu, liittyen mahdollisten tukipalvelujen integroimiseen nuoren kotiin.