Example image

Koulunkäynnin tuki

Koulunkäyntiin liittyvien haasteiden taustalla voi olla erilaisia tunne-elämän häiriöitä, oppimisvaikeuksia, sosiaalisia ongelmia koulussa, perheen tuen puuttumista tai perhe-elämän epävakautta. Lapsen koulunkäyntiin liittyvät hankaluudet voivat ilmetä esimerkiksi opetustilanteissa, siirtymätilanteissa, välitunneilla tai koulumatkoilla. Koulunkäynnin tuessa lapsen tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti.

Yksilöllisesti suunnitellun koulunkäynnin tuen avulla on tarkoitus turvata lapselle yhtäläinen ja tasavertainen mahdollisuus osallistua opetukseen ja tukea lapsen minäkuvan positiivista kehittymistä. Tuen avulla pyritään vahvistamaan positiivista muutosta lapsen arjessa, jotta motivaatio koulutyöhön löytyy ja koulunkäynnistä selviytyminen olisi mahdollista. Koulunkäynnin tuen tavoite on aina turvata lapsen paluu takaisin kouluun ja ehkäistä syrjäytymistä.

Koulunkäynnin tuen tavoite on aina turvata lapsen paluu takaisin kouluun ja ehkäistä syrjäytymistä.

Lapsen ja hänen lähiverkostonsa kanssa kartoitetaan koulunkäyntiä häiritsevät asiat, lähdetään työstämään haasteita aktiivisesti ja työskennellään oppisisältöjen parissa motivoiden lasta koulutyöhön.

Koulunkäynnin tuen työskentely voi sisältää opetussuunnitelman mukaista opetustyötä, tukea läksyjen teossa ja kokeisiin valmistautumisessa, kouluun viemistä ja sieltä hakemista, opiskelutaitojen vahvistamista, motivaation kasvattamista ja minäkuvan tukemista. Lapsi voi suorittaa oppiaineet työntekijämme ohjauksessa. Oppisisältöjen suunnittelu ja suorittaminen toteutetaan tiiviissä yhteistyössä oppilaan oman koulun ja opettajan kanssa. Työskentelyä voidaan tehdä tarpeiden mukaan koulussa, oppilaan kotona, Humanan tiloissa tai etäyhteyttä hyödyntäen.

Lue lisää avopalveluiden toteuttamisesta etäyhteydellä.

Kenelle?

Tuen tilaajana voi olla sosiaalihuollon, lastensuojelun tai opetustoimen edustaja tai eri viranomaistahot yhdessä. Koulunkäynnin tuki on tarkoitettu lapsille, joilla on haasteita koulunkäynnissä, eivätkä koulun tai kodin tarjoamat tukimuodot yksin riitä turvaamaan koulutyön etenemistä. Koulunkäynnin tuki on hyvä tukimuoto myös silloin, kun normaalista poikkeavien olosuhteiden vuoksi lapsen eteneminen koulutyössä on hankalaa ja turvallinen kehitys voi häiriintyä. Koulunkäynnin tuki voi olla myös osa muuta palvelua.

Tukea voidaan jatkaa oppilaan siirtyessä opiskelijaksi toiselle asteelle esimerkiksi ammatillisen tukihenkilötyön muodossa tai toisen asteen opiskeluihin räätälöidyllä opiskelun tuella. Säännöllinen tuki toisen asteen opiskelun alussa tukee lapsen selviytymistä opinnoissa ja ehkäisee opiskelun keskeytymistä.