Example image

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ennaltaehkäisevä ja asiakkaan elämänhallintaa parantava menetelmä. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi itsenäisen arjen hallintaan ja toiminnanohjaukseen, opiskeluun ja työssäkäyntiin tai vaikkapa sosiaalisiin tilanteisiin. Tällöin voi ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta olla suuri apu sitä tarvitsevalle.

Neuropsykiatrinen valmennus, eli nepsy-valmennus, soveltuu asiakkaille, joilla on todettu esimerkiksi AD-HD, autismin kirjon erityispiirteitä tai Touretten oireyhtymä sekä myös päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Asiakas voi olla lapsi, nuori tai aikuinen. Menetelmä sopii kaikille ikäryhmille.

Valmennuksen toteuttaminen

Valmennuksessa tärkeitä asioita ovat asiakkaan ja valmentajan toimiva vuorovaikutus, ratkaisukeskeisyys ja asiakkaan itsensä merkittävä rooli. Valmentajan tehtävä on auttaa asiakasta tunnistamaan vahvuuksiaan ja arjen toimivia asioita sekä löytämään ratkaisuja ongelmiin.

Tavoitteet valmennukselle asetetaan siten, että asiakkaalla on mahdollisuus oppia, omaksua ja etsiä uusia keinoja ja voimavaroja arkisiin tilanteisiin. Hyviä tavoitteita nepsy-valmennukselle ovat asiakkaan itsetunnon vahvistaminen, tutustuminen omaan diagnoosiin ja sen tuomiin erityispiirteisiin, toiminnanohjauksen haasteiden ratkaiseminen, arjen askareiden strukturoiminen, sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen sekä asiakkaan erityispiirteiden sanoittaminen ympäristölle.

Monesti asiakkaan ymmärrys omasta nepsy-diagnoosista ja omista toimintatavoista lisääntyy valmennuksen edetessä. Nepsy-valmennus toteutuu jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllisellä tavalla. Yleensä asiakkaan oma lähiverkosto on tiiviisti mukana valmennusprosessissa edistymisen tukena.

Neuropsykiatrista valmennusta tekee aina koulutettu nepsy-valmentaja, jonka työn tukena on moniammatillinen tiimi. Työskentely tapahtuu asiakkaan omassa arkiympäristössä. Neuropsykiatrista valmennusta voidaan soveltaa osana kotona tehtävässä perhekuntoutuksessa, perhetyössä sekä ammatillisessa tukihenkilötyössä.