Neuropsykiatrisen valmentajan täydennyskoulutus sosiaali-, terveys- tai opetusalan ammattilaisille

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus tarjoaa sinulle työkaluja, menetelmiä, tietoa ja käytännön harjoituksia asiakastyön arkeen. Koulutuksen tavoitteena on tarjota perustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä sekä rakentaa syvempää osaamista arvostavaan ja voimaannuttavaan asiakastyöhön.

Hero

Tervetuloa syventämään ammattillista osaamistasi!

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus tarjoaa sinulle työkaluja, menetelmiä, tietoa ja käytännön harjoituksia asiakastyön arkeen. Koulutuksen tavoitteena on tarjota perustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä sekä rakentaa syvempää osaamista arvostavaan ja voimaannuttavaan asiakastyöhön. Valmentavan työotteen kautta opit asettamaan oman ammatillisen osaamisesi uuteen asemaan. Kouluttajillamme on vahva käytännön kokemus sekä osaaminen lastensuojelun ja perhepalveluiden kentältä. Koulutusryhmissä hyödynnetään pääkouluttajien lisäksi monipuolisesti vierailevia luennoitsijoita.

Alkavat koulutukset

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus (30 op.)

09/2024-05/2025

 • Etäkoulutus
 • Hinta: 1900,00 € (1532,26 € + 367,74 € alv. 24%), maksetaan 1–4 erässä.

Koulutuspäivät kestävät kaikki klo 9–15.

 • 1. JAKSO 9.–10.9. 2024
 • 2. JAKSO 7.–8.10.2024
 • 3. JAKSO 7.–8.11.2024
 • 4. JAKSO 12.–13.12.2024
 • 5. JAKSO 13.–14.1.2025
 • 6. JAKSO 13.–14.2.2025
 • 7. JAKSO 13.–14.3.2025
 • 8. JAKSO 10.–11.4.2025
 • 9. JAKSO 12.–13.5.2025

Koulutuksen aihepiirit

 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen eri toimintaympäristöissä yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä
 • Neuropsykiatrinen valmennus prosessina
 • Valmentava työote ja arvostava vuorovaikutus
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen toimintatavan perusteet
 • Toiveikkuuden herättely ja ylläpito sekä vahvuus- ja taitoajattelu muutospystyvyyden taustalla
 • Neurokognitiiviset erityisvaikeudet – ilmeneminen eri ikävaiheissa, toimintaympäristöissä ja elämän nivelvaiheissa
 • Neuropsykiatriset oireyhtymät – diagnosointi, hoito, kuntoutus, lääkitys ja liitännäisoireet
 • Neurokirjon henkilön palvelupolut ja kuntoutuskentät
 • Toiminnanohjaus- ja säätelytaidot
 • Motivaation ja osallisuuden tukeminen valmennustyössä
 • Neurokirjon henkilön kuormittumisen taustalla olevien tekijöiden tunnistaminen, ennakointi ja säätely
 • Tavoitteenasettelu vaikuttavan valmennustyön perustana
 • Käyttäytymistieteellisen tiedon hyödyntäminen ja soveltaminen valmennustyössä
 • Haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy ja selvittäminen
 • EDA/PDA-piirteisen tukeminen ja ohjaaminen

Tilauskoulutukset

Tarjoamme työyhteisöllesi tarpeittesi mukaan räätälöityjä Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksia tai kevyempiä koulutuspaketteja.

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus (30 op.)

 • Koulutuksen sisältö esitelty yllä etäkoulutuksen yhteydessä.

Näkymättömät esteet? Neurokirjon piirteiden varhainen tunnistaminen

 • Miten kohdata ja tukea neuropiirteisen lapsen vanhempaa?
 • Miten neurokirjon piirteet voivat näyttäytyä varhaislapsuudessa?
 • Miten tukea neurokirjon lapsen vanhempaa palveluviidakossa?
 • Miten huomioida neuropiirteisen lapsen tuen tarpeita jo ennen diagnosointia?

Ensin-sitten-sen jälkeen: Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden tuki

 • Miten tunnistaa toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden haasteita?
 • Miten tukea lapsen toiminnanohjaustaitoja eri toimintaympäristöissä?
 • Miten huomioida neurokirjon henkilön yksilöllisiä tuen tarpeita ryhmässä?
 • Miten haastavia tilanteita voi ennakoida toiminnan strukturoinnilla?
 • Millä tavoin kulkea kanssasäätelijänä kohti itsenäistä toiminnanohjausta?

Sopeudutaan sujuvasti uuteen: Elämän nivelvaiheiden tuki

 • Miten huomioida ja tukea neurokirjon henkilöä elämän eri nivelvaiheissa?
 • Miten vahvistaa neurokirjon nuoren toiveikkuutta ja resilienssiä elämän myllerryksissä?
 • Miten tukea neurokirjon nuoren omaa toimijuutta ja sisäistä motivaatiota itsenäistymisvaiheessa?

Pääkouluttajat

Liisa Thiel

Liisalla on laaja työkokemus erityislasten ja -nuorten kanssa työskentelystä niin kehitysvammatyön kuin lastensuojelun eri työtehtävissä. Kouluttajan työn lisäksi Liisan arki rakentuu perheohjaajan ja neuropsykiatrisen valmentajan työtehtävistä. Tämä pitää Liisan tavan kouluttaa ja hänen koulutuksensa sisällöt käytännönläheisenä. Liisan vahvuus kouluttajana on rauhallinen ja selkeä ulosanti sekä vahvat organisointitaidot. Liisan koulutuksissa ja työotteessa välittyy arvostava kohtaaminen, joka luo turvallisen ilmapiirin koulutustilanteisiin ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen. Liisan näkemyksen mukaan erilaisuus on rikkautta. Koulutuksissa jaettu osaaminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistaa jokaisen jo olemassa olevaa potentiaalia.

Yhteisöpedagogi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, neuropsykiatrisen valmennuksen kouluttaja

Hanni Rättö

Hanni on työskennellyt teatterialalla ennen siirtymistään sosiaalialan tehtäviin. Hannin sosiaalialan työkokemus pohjautuu lastensuojelun avopalveluihin, jossa hän on toiminut muun muassa perheohjaajan, ammatillisen tukihenkilön, neuropsykiatrisen valmentajan ja koulukuraattorin työtehtävissä. Ihmisen luontaisen luovuuden ja vahvuuksien herättely ja hyödyntäminen kulkee Hannilla mukana niin asiakastyössä kuin kouluttaessakin. Hanni kokee tärkeänä korostaa koulutuksissa hyvän ryhmähengen ja keskustelukulttuurin luomista sekä jokaisen osaamisen ja potentiaalin näkyväksi tulemista. Hannin osaaminen ja mielenkiinnon kohteet suuntautuvat neuropsykiatrisen valmennuksen ja valmentavan työotteen lisäksi tunnetaitoihin, luoviin ja toiminnallisiin menetelmiin sekä ryhmätoimintaan.

Sosionomi AMK, teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, strategia-ohjaaja, neuropsykiatrisen valmennuksen kouluttaja

Vierailevat kouluttajat

Salla Hewitt

Sallalla on vahva kokemus ja osaaminen neurokirjon asiakastyöstä kuntoutusalan ammattilaisena. Hänen erityisosaamistaan on autismikirjon kenttä sekä haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy ja selvittäminen. Humanan neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksessa Salla on kouluttamassa mm. neurokirjon asiakkaan ajattelu- ja toimintatavan ymmärtämisestä ja sen pohjalle rakentuvista vaikuttavan asiakastyön elementeistä.

Neurokirjon asiantuntija, sosionomi (AMK)

Laura Widenius

Lauralle psykiatrin työssä on ollut tärkeää kartuttaa monipuolista kliinistä osaamista monenlaisista lapsista, nuorista, nuorista aikuisista ja heidän perheistään. Hänen vahvuutensa ovat kokonaisvaltainen ajattelu lapsen ja nuoren kehityksen ja toisaalta myös koko lähiverkoston näkökulmasta. Laura pitää erityisesti moniammatillisesta yhteistyöstä lapsen auttamiseksi. Vuorovaikutussuhteet ja siinä mentalisaation näkökulma ovat olleet erityisen kiinnostuksen ja kehittymisen kohteita sekä psykiatrisessa hoidossa että kaikessa inhimillisissä kohtaamisissa. Erikoislääkärinä hän on saanut kouluttaa terveydenhuolto- ja opetusalan ammattilaisia yleisesti psykiatrisista aiheista ja häiriöistä, neuropsykiatrisista kehityksellisistä häiriöistä, mentalisaatioaiheista sekä vuorovaikutukseen liittyvistä teemoista. Neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksissa Laura on pitänyt lääkäriluentoja jo usean vuoden ajan, ja näissä koulutuksissa hän näkee tärkeäksi tuoda nimenomaan lääketieteellistä näkökulmaa ja osaamista koulutuskokonaisuuteen ja hyödyntää kliinistä käytännön kokemusta teoriatiedon ohessa.

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, työnohjaaja

Maria Matilainen

Marialla on vahva työkokemus neurokirjon lasten ja nuorten kanssa työskentelystä niin koulussa kuin psykoterapiavastaanotollakin. Marian erityisosaamista on neurokirjon lisäksi koulun näkökulma, itsesäätelyyn liittyvät haasteet ja ammattilaisen tietoinen työote. Mariaan voi tutustua Instagramissa @maria_ellipsi -tilillä.

Lasten ja nuorten psykoterapeutti, KM, erityisopettaja ja neuropsykiatrinen valmentaja