Hem

Mitä on RAI-arviointi lastensuojelussa?

Julkaistu: 2023-01-10

Humanalla ollaan uranuurtajia ​​RAI-arvioinnin hyödyntämisessä lastensuojelussa. Mitä RAI-arviointi on, miksi sitä käytetään lastensuojelussa ja millaista vaikuttavuutta sillä saadaan aikaan?

Humanalla on kehitetty jo noin neljän vuoden ajan RAI-arviointia lastensuojelun työkaluksi. Lyhenne tulee englannin kielen sanoista Resident Assessment Instrument, mikä tarkoittaa asiakkaan arviointivälinettä. Tähän mennessä RAI-arviointia on käytetty pääasiassa iäkkään henkilön tai kehitysvammapalvelujen asiakkaan palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa.

Lastensuojelussa RAI-arviointi on hyvä väline lastensuojeluyksikössä asuvan lapsen tai nuoren kokonaisuuden hahmottamisessa. Se avaa tilannetta niin arvioitavalle itselleen kuin hänen perheelleenkin.

Mitä on RAI-arviointi?


RAI-arviointi on hyvin laaja havainnoinnin, tiedonkeruun ja kohtaamisen väline, jossa ohjelmisto piirtää tilannekuvaa arviointikysymysten mukaisesti. RAI-arviointi on kokonaisvaltaista lapsen tai nuoren toimintakyvyn tarkastelua, jossa selvitetään arkisuoriutumista, kognitiivista toimintakykyä, psyykkistä oireilua, sosiaalista osallisuutta, voimavaroja, somaattisia oireita sekä lähipiirin tarjoamaa tukea. RAI-arvioinnissa huomioidaan myös testattavan oma näkemys suoriutumisesta tai oireilusta. Sen avulla voidaan myös lisätä vanhemman tai muun huoltajan osallisuutta hoitoprosessiin.

Miksi RAI-arviointia käytetään lastensuojelussa?


Kun lapsi tulee lastensuojeluyksikköön, hänestä saatavilla olevat ennakkotiedot ovat usein hyvin niukat. Arvioinnin avulla lapsen kokonaistilanteesta saadaan parempi ja mahdollisimman laaja kuva, mikä antaa hyvän pohjan hoidon ja sijaishuoltojakson suunnittelulle. RAI-arviointi on myös hyvä puheeksioton väline sekä lapsen että vanhempien kanssa, sillä sen avulla voidaan tukeutua työkalun tarjoamiin faktoihin eikä vain ohjaajan näkemyksiin.

RAI-arvioinnilla voidaan osoittaa konkreettisesti, mitä nähdään lapsen vahvuuksina, millä alueilla on kehitettävää ja avuntarvetta sekä minkälaisia tavoitteita hänelle voitaisiin asettaa. Arviointi auttaa näkemään lapsen oireilun perusteella myös sen, onko hän oikeanlaisessa yksikössä ja onko saatavilla riittävästi tukea. Säännöllisten seuranta-arviointien avulla voidaan arvioida hoidon vaikuttavuutta ja osoittaa niin lapselle, vanhemmille kuin palvelun tilaajille, missä mennään esimerkiksi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Milloin RAI-arviointi tehdään?


RAI-arviointeja tehdään useita sinä aikana, kun lapsi on sijaishuollon yksikössä:

  • Tulotilanteen RAI-arviointi tehdään ensimmäisten kahden viikon aikana, kun lapsi on tullut yksikköön.
  • Säännölliset seuranta-arvioinnit tehdään kolmen kuukauden tai pidempiaikaisissa sijoituksissa sovitusti kuuden kuukauden välein.
  • Jos lapsen tilanne muuttuu äkisti jonkin oireilun suhteen, voidaan tehdä osittaisarviointi, johon nostetaan mukaan ne osa-alueet, joissa oireet ovat muuttuneet.
  • Arviointi tehdään myös palvelujakson päättyessä, ennen kuin lapsi lähtee yksiköstä.

Aina arvioinnit eivät toteudu suunnitellusti, koska ne vievät varsinkin alussa paljon aikaa ja yksikön akuutit tilanteet saattavat viedä tavallista enemmän resursseja. Kun arviointi ja siihen käytettävä aika suunnitellaan hyvissä ajoin etukäteen, voidaan työvuoroon mitoittaa enemmän työntekijöitä.

Miten RAI-arviointi tehdään?


Arviointi tehdään ennalta sovitun kolmen vuorokauden seurantajakson päätteeksi. Seurantajakson aikana lapsen tilaa pyritään seuraamaan yksikön arjessa tarkemmin, ja se huomioidaan myös jokapäiväisissä kirjauksissa. Arviointiin osallistuvat lapsi, omaohjaaja tai -ohjaajat, vanhemmat tai muut huoltajat sekä tarvittaessa sosiaalityöntekijä tai muu verkosto. Yksikön koko työryhmä tekee lapsesta havaintoja seurantajakson aikana. Seuranta-arvioinneissa voidaan hyödyntää myös opettajaa tai koulunkäynninohjaajaa kouluun liittyvissä asioissa.

Kun seurantajakso päättyy, järjestetään arviointikeskustelu, jossa käydään lapsen kanssa läpi arviointikysymyksiä. Keskustelussa kuullaan myös lapsen omia ajatuksia oireista. Jos ammattilaisen ja lapsen näkemyksissä on eroa, ammattilaisen tulkinta menee edelle, mutta erimielisyys kirjataan kysymyksen kohdalle. Myös vanhemmat tai muut huoltajat otetaan mukaan arviointiin ja myös heidän huolensa ja ajatuksensa huomioidaan.

Mitä RAI-arvioinnista saadulla tiedolla tehdään?


Arvioinnin tulos käydään läpi lapsen ja tämän perheen kanssa sekä seuraavassa asiakassuunnitelmapalaverissa sosiaalityöntekijän ja muun mahdollisen verkoston kanssa. Arvioinnissa esiin nousseista asioista keskustellaan ja niihin reagoidaan kiireellisyyden mukaan. Toimenpiteet tai suunnitelma, miten havaintoihin tullaan reagoimaan, kirjataan seuraavaan kuukausikoosteeseen. Esiin tulleet asiat huomioidaan myös lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmassa.

Lapsen motivointi arviointikeskusteluun voi olla hankalaa, mutta parhaimmillaan arviointi on hyvin silmiä avaava ja keskustelua herättävä tapahtuma. Se myös konkretisoi oireilua lapselle itselleen. Seuranta-arvioinneissa lapselle voidaan näyttää esimerkiksi pylväskuvioita vertailemalla, miten mittarit ovat muuttuneet ja miten lapsi on edennyt kohti tavoitetta. Vanhempien tai huoltajien osallisuus arvioinnin tekemiseen aktivoi myös heitä mukaan ja auttaa usein ymmärtämään lapsen tilannetta paremmin.

Asiantuntijoina artikkelissa Humanan Sähäkkä-yksiköstä Oulaisista Sonja Malmberg, joka toimii osaston vastuuohjaajana, ja Kari Törmikoski, joka toimii ohjaajana ja yksikön RAI-vastaavana.

Tutustu lastensuojelun laitospalveluihin

Lue lisää artikkeleita: hyvinvaikuttajat.fi