Hem
Yhteystiedot

Tukipalvelut Hemma

Tukipalvelut Hemma on kodinomainen 15-paikkainen tukiasumispalvelu yksikkö lähellä Kemin keskustaa.

Asuminen

Tukipalvelut Hemma tarjoaa kuntouttavaa tukiasumispalvelua päihde- ja mielenterveyskuntoutujille osana hoitoketjua. Tukipalvelut Hemman ammattitaitoinen henkilöstö on paikalla arkisin klo 8-20 sekä lauantaina 8-16. Sunnuntaisin Hemmassa ei ole henkilökuntaa paikalla. Hoitajan läsnäolon ulkopuolella valvontaa toteutetaan sähköisen kulunvalvonnan sekä kameravalvonnan kautta Hoivakoti Herukasta. Hemma on tarkoitettu asukkaille, joiden sairauden/riippuvuuden tilanne on saatu tasapainoon vuorokausirytmin ja arjenhallinnan osa-alueilta. Asukkaaksi voi tulla myös kehitysvammainen henkilö tai ikäihminen, jolla on taustalla mielenterveys- tai päihdeongelmia.

Tukipalvelut Hemmaan tullaan asukkaaksi pääsääntöisesti Kuntoutuskoti Harmonian kautta. Joissain tapauksissa siirto voidaan tehdä myös Päihde Hjelpistä tai Hoivakoti Herukasta. Tukipalvelut Hemma sijoittuu hoitopolkumallin loppupäähän. Kuntoutumisen edetessä asukkaan toimintaa ohjataan aktiivisesti itsenäisempään suuntaan. Tukipalvelut Hemmassa asutaan vuokrasuhteessa. Myös lyhytaikaiset intervallijaksot ovat yksikössä mahdollisia. Hemmaan muuttava asukas tarvitsee kotikunnalta tai kaupungilta maksusitoumuksen.

Asukkaat asuvat kodinomaisesti joko kahden hengen soluasunnossa tai omassa yksiössä. Jokaisessa asunnossa on oma keittiö ja wc-/suihkutilat. Asunnot ovat peruskalustettuja. Yhteisiä tiloja ovat keittiö ja ryhmähuone. Lisäksi piharakennuksesta löytyy pyörävarasto.

Tukipalvelut Hemmassa jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja koko hoitojakson ajaksi. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen RAI-arviointi ja hoito-palvelusuunnitelma kuukauden sisällä Hemmaan saapumisesta. RAI-arviointi ja hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa. Myös väliarviointeja tehdään kahdesti vuodessa.

Hoitoideologia

Tukipalvelut Hemman hoitoideologia perustuu yhteisöhoitomalliin sekä elämänhallinnan- ja mielenterveystaitojen tunnistamiseen ja oppimiseen ratkaisukeskeisen ajattelun viitekehyksellä. Terapeuttisen yhteisön tavoitteena on tukea yksilön elämäntavan, arvojen ja mielikuvan muutosta. Yhteisöä ja vertaistukea hyödyntäen syntyy tehokas sosiaalisen oppimisen prosessi.

Tukipalvelut Hemman elämänhallinnan taitojen parantamisen tavoitteena on ohjata asukkaan tieto- ja taitopohjaa oman elämänsä asiantuntijuuteen ja saavuttaa kyky pitää sitä koossa. Tärkeää on saavuttaa asukaan kanssa ymmärrys henkilökohtaisen sairauden/riippuvuuden ilmenemismuotoihin ja hallintaan.

Mielenterveystaidoista kuntoutuksessa korostuvat vuorovaikutus-, ongelmanratkaisu- ja tunnetaidot. Tavoitteena on eheyttää puutteellisia toiminta- ja ajatusmalleja, jotta kuntoutujalla olisi motivaatiota ja kykyä hoitaa omaa mielenterveyttään mahdollisimman itsenäisesti ja luoda ihmissuhteita uusissa yhteisöissä.

Ratkaisukeskeinen ajattelu ohjaa kuntouttamista vaiheittain hallitusti. Tätä kautta pohja pysyvälle muutokselle on mahdollinen. Ratkaisukeskeisen ajattelun viitekehyksessä Tukipalvelut Hemma ohjaa asiakaslähtöisesti jäsentämään maailmankuvaa etsien voimavaroja elämästä ja tukien omanarvoisuuden tunnetta. Tämänhetkisten ongelmien jäsentäminen tärkeysjärjestykseen helpottaa ongelmien kaoottisuutta.

Tukipalvelut Hemman hoitoideologia on jaettu seuraaviin teemoihin: virkistys- ja virikepäivä, mieli ja keho, Green Care, omaterveys ja hyvinvointi, oman elämän hallinta, sekä yhteisöllisyys.

Yhteisö kantaa myös vastuuta päivän askareista yhteisöhoidon mukaisesti. Vastuuta jaetaan yhteisten tilojen siistimiseen sekä ateriahuoltoon liittyen. Vastuualueet vaihtuvat säännöllisesti. Tukipalvelut Hemmassa on laadittu siivoussuunnitelma, joka tukee omatoimisuutta, sekä ympäristön merkitys hyvinvoinnin ylläpitämiseen konkretisoituu. Vastuualueet jaetaan oikeudenmukaisesti ottaen huomioon yksilöllisen toimintakyvyn.

Kokonaisvaltaista kuntoutusta

Tukipalvelut Hemma tarjoaa hoitoideologian mukaisesti kuntouttavan viikko-ohjelman, joka sisältää päivittäisen ulkoilun ja toiminnallisia/liikunnallisia ryhmiä. Viikko-ohjelmaa toteutetaan keskustelun, tietopohjaisten ryhmien, Green Caren, taiteen ja monenlaisten teemaprojektien kautta. Myös uimahallilla ja kuntosalilla käynti sekä keilaus kuuluvat ohjelman aktiviteetteihin. Hemmassa toteutetaan paljon virike- ja retkitoimintaa. Tukipalvelut Hemman viikko-ohjelma lisää kykyä nauttia pienistä hyvistä hetkistä ja mielikuvaharjoittelu auttaa tulevaisuuden uusien toimintamallien rakentamisessa. Yksikin pysyvä muutos voi antaa voimaa muutosten teossa seuraavissa mahdollisissa ongelmakohdissa. Tukipalvelut Hemman henkilöstö motivoi asukasta ja antaa palautetta, mikä auttaa häntä eteenpäin.

Tukipalvelut Hemma ohjaa asukasta oman elämän suunnitelmallisuuteen, jonka kautta sairauden pahenemisvaiheet opitaan tunnistamaan ennakoivasti. Tukipalvelut Hemmassa asukkaan itsetuntemus lisääntyy, mitä kautta itselle asetetut vaatimukset suhteutetaan olemassa oleviin olosuhteisiin sekä henkilökohtaiset voimavarat tunnistetaan ja niitä opitaan hyödyntämään elämänhallinnan ylläpitämisessä.

Tukipalvelut Hemman asukkailla on käytettävissään psykiatrin palvelut, somaattisissa oireenkuvissa/sairauksissa hoito toteutetaan kunnallisen terveydenhuollon kautta.

Tukipalvelut Hemman tavoite on elämänhallinnan ja mielenterveystaitojen kokonaisvaltainen tunnistaminen sekä uusien toimintamallien omaksuminen. Kyky hallita elämän osa-alueita ja tunnistaa jatkossa itsessä mahdolliset kompastuskivet ovat tärkeitä itsenäisen asumisen kulmakiviä. Tärkeää on, että henkilö itse osaa hakeutua riittävän ajoissa avopalveluiden piiriin.

Asukasta motivoidaan tilanteen parantuessa siirtymään kuntoutuspolulle Botnia 24h:n hoitopolkumallin mukaisesti Avotukiasunnot Horisonttiin.

Yhteystiedot