Hem
Tyttö ja työntekijä täyttävät pyykinpesukonetta

Ottaa yhteyttä

Sijoituspyyntö

Osoite

Länsipohjankatu 22 95420 Tornio

Kuntoutuskoti Arkipäivä, Tornio

Humana Arkipäivä Torniossa on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu kuntoutuskoti, joka toimii yhteisöhoidon ja kuntouttavan työotteen periaatteella. Kuntoutuskoti Arkipäivä tarjoaa kodinomaisen ja turvallisen asuinympäristön.

Asuminen

Kuntoutuskoti Arkipäivä on vuonna 1985 perustettu mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu kuntoutuskoti, joka toimii yhteisöhoidon ja kuntouttavan työotteen periaatteella.

Kuntoutuskoti Arkipäivässä on kaksi yksikköä: Jokkakoti ja Harjukoti. Tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ylläpitäminen jokapäiväisissä toiminnoissa, sosiaalisten taitojen lisääminen sekä itsenäisemmän elämän hallinta. Kuntoutuskoti Arkipäivä tarjoaa kodinomaisen ja turvallisen asuinympäristön kolmessa eri yksikössä ja useissa tukiasunnoissa.

Arkipäivän omavalvontasuunnitelma (PDF)

Arkipäivän kotiin vietävien palveluiden omavalvontasuunnitelma (PDF)

Ammatillinen tukihenkilötoiminta lapsille ja nuorille

Ammatillinen tukihenkilötoimintamme on tarkoitettu 7–21-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat aikuisen tukea ja henkilökohtaista ohjausta, tai ovat syrjäytymisvaarassa. Toiminnan tavoitteena on lapsen tai nuoren kokonaisvaltainen tukeminen elämän eri osa-alueilla.

Ammatillisena tukihenkilönä toimii aina koulutettu henkilö kuten sairaanhoitaja tai lähihoitaja, jolla on kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Henkilöstöllämme on erityisosaamista niin psykiatrisesta työstä, kuin neuropsykiatrisesta ohjaamisesta. Tukihenkilön tavoitteena on tukea lapsen vanhempia kasvatustehtävässään olemalla yhtenä aikuisena lapsen elämässä.

Annettava tuki voi olla yhteisiä keskusteluita, omien asioiden hoitoa, sosiaalisten taitojen ja perhesuhteiden vahvistamista, koulunkäynnin ja harrastusten tukemista tai omasta itsestä huolehtimisen opettelua. Sisältö määräytyy tarkemmin aina lapsen tai nuoren hyvinvoinnin ja tarpeiden mukaan, tukien heidän ikätasoista kehitysvaihettaan. Viikoittaiset suunnitelmat tehdään aina yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa.

Miten tukihenkilötoiminnan asiakkaaksi pääsee?

Asiakkaaksemme voi tulla Tornion kaupungin kotihoidon tai sosiaali- tai kehitysvammatyön lähetteellä/maksusitoumuksella.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta aikuisille

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on suunnattu aikuisille, jotka tarvitsevat apua ja tukea elämän eri osa-alueilla. Toimintamme perustuu tukihenkilön, tuettavan sekä verkoston luottamukselliseen suhteeseen. Toimintamme voi vaihdella kannustavista keskusteluista arjen toimintojen tukemiseen, harrastamiseen, itsetunnon vahvistamiseen, sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen, vuorokausirytmin löytämiseen, omien asioiden hoitamiseen, perheiden suhteiden vahvistamiseen sekä omasta itsestä huolehtimiseen. Tuettavilla asiakkailla on mahdollisuus halutessaan osallistua kattavasti erilaisiin ryhmätoimintoihin, joissa voi saada samalla vertaistukea.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta tarjoaa asiakkaille luotettavaa läsnäoloa, yhdessä tekemistä, kannustusta sekä rohkaisua elämän haasteista selviytymiseen. Käytännössä voimme siis olla aikuisen tukena aina silloin kun hän tarvitsee tukea. Palveluidemme sisältö määräytyy tarkemmin aina elämäntilanteesta tai tarpeesta riippuen.

Ammatillisena tukihenkilönä toimii aina koulutettu henkilö, kuten sairaanhoitaja tai lähihoitaja, jolla on erityisosaamista niin psykiatrisesta työstä kuin neuropsykiatrisesta ohjaamisesta.


Miten tukihenkilötoiminnan asiakkaaksi pääsee?

Asiakkaaksemme voi tulla kunnan maksusitoumuksella.

Perhetyö

Perhetyömme on suunnattu perheille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta arjen haasteisiin, vanhemmuuteen tai kasvatustyöhön. Kohderyhmänä perhetyössä ovat tuen tarpeessa olevat lapset ja heidän perheensä. Teemme perhetyötä niin sanotusti ennaltaehkäisevästi tai korjaavana työnä.

Perhetyöllä

  • edistämme perheen hyvinvointia
  • tuemme itsenäiseen selviytymiseen
  • vahvistamme arjen rakenteita
  • tuemme vanhemmuutta ja perheen keskinäistä vuorovaikutusta

Perhetyön tavoitteena on

  • vahvistaa perheen voimavaroja
  • edistää perheen eheytymistä
  • tukea lapsiperheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönottoa
  • vahvistaa arjessa selviytymisen haasteissa

Perhetyöntekijöillämme on vahvaa osaamista erityisen tuen tarpeessa olevien perheiden kohtaamiseen. Perheillä voi olla tarvetta tukeen esimerkiksi päihteisiin tai neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyen.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyömme on suunnattu perheille, jotka tarvitsevat kriisitilanteeseen liittyvää tukea tai ovat haastavassa elämäntilanteessa, ja tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta. Tehostettu perhetyö on muutosorientoitunutta, korjaavaa ja kuntouttavaa tukea suojelun tarpeessa olevalle lapselle sekä hänen perheelleen.

Tarjoamme myös päivystävää perhetyötä, joka on lisäpalvelu tehostetun perhetyömme tueksi. Perheellä on käytössä 24/7 päivystävä puhelin ja tapaaminen perheeseen voidaan järjestää tarvittaessa yhden tunnin sisällä ilmoituksesta. Tarvittaessa perhe voi saada tukea ympäri vuorokauden.

Hyvän Mielen Koti

Olemme yksi Humana Asumispalveluiden Hyvän Mielen Kodeista.
Hyvän Mielen Kodissa toiminnallisuus tarkoittaa aktiivista arkea, joka rakentuu jokaiselle asukkaalle yksilöllisesti laaditusta asiakassuunnitelmasta. Asiakassuunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa tavoitteellinen kuntoutuminen kohti itsenäisempää elämää. Hyvän Mielen Kodeissa toiminnallisuudella tuetaan jokaisen toimintakykyä ja kuntoutumista.

Toimintamme pohjautuu yhteisöhoitomalliin, jossa arjen toiminnoissa huomioidaan jokaisen yksilöllinen toimintakyky ja yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä. Hyvän Mielen Kodissa saamme toisistamme tukea ja voimaa. Turvallisuus tarkoittaa meille luottamuksellista hoitosuhdetta, turvallisen asuinympäristön tarjoamista, kuulluksi tulemista sekä ammattitaitoisen ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön läsnäoloa.

hyvän-mielen-koti_tunnus_musta_rgb.jpg

Osoite

Länsipohjankatu 22 95420 Tornio

Osoite

Minna Suoperä

Yksikön päällikkö, Kuntoutuskoti Arkipäivä

Yhteystiedot

Minna Suoperä

Yksikön päällikkö, Kuntoutuskoti Arkipäivä

Jessica Suoperä

Palveluvastaava

Päivi Hammari

Harjukodin vastaava sairaanhoitaja