Hem
Yhteystiedot

Hoivakoti Herukka

Hoivakoti Herukka on kodinomainen tehostetun palveluasumisen yksikkö lähellä Kemin keskustaa. Herukka tarjoaa kuntouttavaa tehostettua palveluasumista päihde- ja mielenterveyskuntoutujille osana Botnia 24h -hoitopolkumallia.

Asuminen

Hoivakoti Herukka tarjoaa kuntouttavaa tehostettua palveluasumista päihde- ja mielenterveyskuntoutujille osana hoitoketjua. Hoivakoti Herukan ammattitaitoinen henkilökunta on paikalla 24 tuntia vuorokaudessa. Koti on tarkoitettu asukkaille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa, apua ja turvaa. Henkilöstöllä on pitkä kokemus käytösongelmaisten ja muistiongelmaisten asiakkaiden hoidosta. Asukkaaksi voi tulla myös kehitysvammainen henkilö tai ikäihminen, jolla on taustalla mielenterveys- tai päihdeongelmia. Hoivakoti Herukka sijoittuu hoitopolkumallissa kuntoutustyön aloitusyksiköksi.

Hoivakoti Herukkaan tullaan usein hyvin eskaloituneessa elämäntilanteessa. Suurin osa elämänhallinnan osa-alueista on poissa raiteiltaan. Hoivakoti Herukan tehtävä on rauhoittaa tilanne ja alkaa kartoittaa asukkaan tarpeita kokonaisvaltaisesti.

Hoivakoti Herukan jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja koko hoitojakson ajaksi. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen RAI-arviointi ja hoito-palvelusuunnitelma kuukauden sisällä Herukkaan saapumisesta. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa. Myös väliarviointeja tehdään kahdesti vuodessa.

Aktiivista arkea

Hoivakoti Herukassa ihminen nähdään holistisesti: fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Kuntoutuksessa otetaan huomioon kaikki näkökulmat.

Kuntouttava viikko-ohjelma sisältää päivittäistä ulkoilua ja toiminnallisia tai liikunnallisia ryhmiä. Viikko-ohjelmaa toteutetaan keskustelun, tietopohjaisten ryhmien, GreenCaren, taiteen ja monenlaisten teemaprojektien kautta. Myös uimahallilla ja kuntosalilla käynti sekä keilaus kuuluvat ohjelman aktiviteetteihin. Asukas on näissä aktiivinen osallistuja, oman toimintakykynsä rajoissa.

Kokonaisvaltaista kuntoutusta

Tunne-elämää, psyykkistä toimintakykyä ja mielihyvän kokemuksia tuetaan psykososiaalisin hoitomenetelmin ja liikkumista, aktiivisuutta ja fyysistä toimintakykyä psykomotorisin hoitomenetelmin. Hoivakoti Herukka takaa turvallisen lääkehoidon toteutuksen ja arvioinnin. Asukkailla on käytettävissään lääkäripalvelut. Lisäksi somaattisissa oireenkuvissa ja sairauksissa käytetään hoitojatkumon toteutumiseksi oman kunnan terveyskeskusta ja keskussairaalaa.

Hoivakoti Herukan henkilöstö tukee ja rohkaisee asukasta pitämään yhteyttä perheenjäseniinsä. Läheisiä kannustetaan osallistumaan hoitoon heidän omien voimavarojen ja mahdollisuuksien mukaan. Tämän vuoksi läheisten vierailuille ei ole asetettu aikatauluja.

Asukkaan toimintakykyä arvioidaan tiettyjen mittareiden, henkilöstön havaintojen ja asukkaan henkilökohtaisen kokemuksen pohjalta. Hoivakoti Herukassa on käytössä Cohen-Mansfieldin levottomuusasteikko CMAI, masennusasteikko BDI, muistitesti MMSE, Bergin tasapainotesti ja lisäksi ravitsemuksen arviointiin käytetään tarvittavia testejä. Elämäntilannetta kartoitetaan myös taloudellisesta näkökulmasta, ja mikäli asukkaalla on taloudellisia vaikeuksia, häntä ohjataan edunvalvonnan piiriin. Tässä prosessissa henkilöstö auttaa asukasta. Hoivakodin henkilöstö auttaa tarvittaessa myös etuuksien hakemisessa.

Asukkaiden terveydentilaa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia seurataan koko ajan. Infektioepäilyssä tai asiakkaan terveydentilan heikentyessä yksikössä on käytössä muun muassa pika-CRP sekä verenpaine-, happisaturaatio- ja pika Hb-mittarit. Lisäksi yksikössä otetaan tarvittavat verinäytteet asukkailta.

Hoivakoti Herukan tavoitteena on mahdollistaa kuntoutuminen rauhoittamalla tilanne ja saavuttamalla vuorokausirytmi. Asukasta motivoidaan tilanteen parantuessa siirtymään kuntoutuspolulle Botnian hoitopolkumallin mukaisesti Kuntoutuskoti Harmoniaan tai Tukipalvelut Hemmaan. Lääkehoidon tavoite on somaattisten tai psyykkisten oireiden tasapainottaminen.

Hoivakoti Herukkaan muuttava asukas tarvitsee kotikunnalta tai kaupungilta maksusitoumuksen. Herukkaan voi tulla myös kuntaosuuden itse maksavana.

Yhteystiedot