Hem

Ryhmätoiminta tarjoaa tietoa, vertaistukea ja taukoa

Julkaistu: 2023-08-16

Humanan Pirkanmaan avopalveluissa ryhmätoiminta on tunnistettu toimivaksi menetelmäksi yksilötyöskentelyn rinnalle. Millaisia ryhmiä on tarjolla, kenelle ne on tarkoitettu ja mitä hyötyä ryhmätoiminnalla saavutetaan?

Pirkanmaalla osana Humanan avopalveluita järjestetään paljon ryhmätoimintaa eri kohderyhmille. Keväällä 2023 käynnistyivät uusina ryhminä Vakautta vanhemmuuteen -ryhmä, vertaistukiryhmä nepsy-lasten vanhemmille sekä Tunnetaitoryhmä.  

Alla Pirkanmaan avopalveluiden toiminnanjohtaja ja ryhmänohjaajat vastasivat yleisimpiin kysymyksiin ryhmätoiminnasta.

Mitä ryhmätoiminta on ja kenelle se on tarkoitettu?

Pirkanmaan avopalveluiden järjestämä ryhmätoiminta on ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä osana asiakkaan perhetyötä, ammatillista tukihenkilötyötä tai perhekuntoutusta. Ryhmämuotoisen työskentelyn tiedetään olevan yksi vaikuttava työmuoto, minkä vuoksi se on haluttu tuoda osaksi Pirkanmaan avopalveluiden toimintaa.

Ryhmätoimintaa tuotetaan tällä hetkellä Pirkanmaan avopalveluiden nykyisille asiakkaille. Oma perheohjaaja tai ammatillinen tukihenkilö kertoo asiakkaalle ryhmästä. Jos asiakas on kiinnostunut osallistumaan ryhmään, keskustellaan siitä sosiaalityöntekijän kanssa ja varmistetaan, että ryhmä tukee työskentelyn tavoitteita ja sopii osaksi nykyistä palvelua.

– Olemme halunneet ottaa käyttöön erilaisia työmuotoja kuten ryhmätoimintaa tukeaksemme myös työntekijöiden työhyvinvointia, kertoo Humanan avopalveluiden Pirkanmaan toiminnanjohtaja Johanna Kinnunen.

Mitkä ovat ryhmätoiminnan hyödyt?

  

Ryhmätoiminnan tavoitteena on jakaa asiakkaille tietoa, tarjota vertaistukea ja kaivattu tauko arjesta. 

– Asiakkaalla voi olla haasteita uusiin ihmisiin tutustumisessa, jolloin ryhmään osallistuminen vahvistaa hänen sosiaalisia taitojaan. Tavoitteena on, että ryhmässä asiakas löytää ryhmänohjaajien ja vertaisten avulla toimivia myös työvälineitä ja käytäntöjä omiin arjen haasteisiin, Kinnunen kertoo.

Ryhmät voivat tukea asiakkaan sitoutumista ja pitkäjännitteisyyttä, kun siihen osallistuu säännöllisesti ja näkee, miten suuri merkitys on olla paikalla joka kerta. Ryhmissä käytetään keskustelun lisäksi paljon muita luovia menetelmiä.

Osaan ryhmätoiminnasta asiakas osallistuu oman tutun ohjaajan kanssa, minkä ansiosta myös yksilötyöskentely voi syventyä ja monipuolistua.

Millaista ryhmätoimintaa Humanan avopalvelut järjestää Pirkanmaalla?

Tunnetaitoryhmä avaa tunteen elinkaarta monin eri keinoin

Eri ikä- ja asiakasryhmille suunnatut tunnetaitoryhmät voivat auttaa asiakasta kohtaamaan sosiaalisia pelkoja sekä tunnistamaan omia tunteita ja niiden vaikutusta käyttäytymiseen. Asiakas saa tunnetaitoryhmän kautta menetelmiä käytöksensä hallitsemiseen. Tunnetaitoryhmiä on järjestetty tähän asti nuorille. Syksyllä 2023 käynnistyy ensimmäinen aikuisten tunnetaitoryhmä. Myös erityisesti miehille suunnattua tunnetaitoryhmää kehitellään parhaillaan. Kyseisessä ryhmässä tullaan hyödyntämään luontoa ja retkeilyä. 

Tunnetaitoryhmän ryhmänohjaajat ovat suorittanut Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksen (LTTO). Keväällä 2023 kokoontuneessa nuorten tunnetaitoryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. Ryhmässä harjoiteltiin tunteen koko elinkaarta tunteen tunnistamisesta ilmaisemisen ja sietämisen kautta säätelyyn, käsittelyyn ja tunteen purkamiseen. Käytettävät keinot ja menetelmät valittiin asiakaslähtöisesti siten, että jokaiselle löytyy sopivin keino tunteiden käsittelyyn. Tunnetaitoryhmässä käytettäviä menetelmiä ovat muun muassa hengitys ja kehon kuuntelu, kehollisuus ja liikkeellisyys, luova tunnetyöskentely kuten maalaus- ja savitehtävät sekä pohdintatehtävät ja keskustelut.

– Monimenetelmällisyys antaa asiakkaalle mahdollisuuden löytää juuri itselle sopiva menetelmä, jollei sellaista ole vielä itse löytänyt tai tiedostanut, kertoo Tunnetaitoryhmien ohjaaja Sari Tommila.

Keväällä 2023 toteutuneessa ryhmässä nuoren oma perheohjaaja oli mukana ryhmässä, mikä auttoi nuorta sitoutumaan ryhmään. Ryhmässä tapahtuvista asioista oli mahdollisuus jatkaa keskustelua yksilötyössä ja ottaa harjoituksia käyttöön myös arjessa.

– Tunnetaitoryhmässä opitaan tunteiden kanssa elämistä siten, että osallistujan kokemus omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa kasvaa ja näin ollen myös itsetunto kasvaa, kun yhteys itseen ja omiin tunteisiin vahvistuu, Tommila kertoo.

Vakautta vanhemmuuteen -ryhmä auttaa ymmärtämään omaa vanhemmuutta

Pirkanmaan avopalveluiden Vakautta vanhemmuuteen -ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, jotka ovat kokeneet omassa lapsuudessaan esimerkiksi kaltoinkohtelua tai laiminlyöntiä ja jotka haluavat tarjota omille lapsilleen toisenlaista vanhemmuutta kuin mitä he ovat itse saaneet. Ryhmänohjaajat ovat käynyt traumaterapiakeskuksen Vakautta vanhemmuuteen -ryhmänohjaajakoulutuksen.  

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 12 viikon ajan ja tarjoaa keinoja vanhemmuuden haasteisiin ja ymmärrystä omasta vanhemmuudesta. Jokaiselle kokoontumiselle on oma teema sekä niihin liittyviä harjoituksia ja tehtäviä. Asiakkaat haastatellaan ennen ryhmää. Tavoitteena on varmistaa asiakkaan sitoutuminen ja valmius osallistua ryhmään.

Keväällä 2023 toteutuneessa Vakautta vanhemmuuteen -ryhmässä ryhmäläiset olivat joko tehostetun perhetyön tai avoperhekuntoutuksen asiakkaita ja perheistä osallistua yksi tai kaksi vanhempaa. Ryhmän ohjaajat Raija Stenroos ja Rita Korhonen kertovat, että ryhmän teemat ovat hyödyllisiä kaikille vanhemmille, joilla on haastetta vanhemmuudessaan, vaikka he eivät tunnistaisikaan omassa lapsuudessaan kaltoinkohtelua tai traumatisoitumista.

– Toisinaan oma lapsuus voi tuntua melko tavalliselta eikä kaltoinkohtelua esimerkiksi osaa tunnistaa, kertovat Korhonen ja Stenroos.

Vakautta vanhemmuuteen -ryhmä tarjoaa asiakkaille tietoa, vertaistukea, yhteenkuuluvuuden tunnetta toisiin vanhempiin ja kokemusta siitä, että on olemassa muitakin, joilla on samankaltaisia haasteita ja pulmia. Ryhmän tavoitteena on kaltoinkohteluun liittyvien vanhemmuuden haasteiden tunnistaminen ja niiden jakaminen muille ryhmäläisille sekä ryhmäläisten tietoisuuden lisääntyminen siitä, miten omat lapsuudenkokemukset vaikuttavat omaan vanhemmuuteen.

– Kun saa tietoa, voi ymmärtää itseään ja tapojaan toimia, tunteitaan ja ajatuksiaan paremmin. Ja kun ymmärtää itseään, voi tehdä päätöksen toimia omien lasten kanssa toisin kuin mitä itse lapsuudessa on kokenut, Korhonen ja Stenroos lisäävät.

Ryhmä nepsy-lasten vanhemmille tarjoaa tietoa, vertaistukea ja virkistystä 


Nepsy-lasten vanhempien vertaisryhmämallin kehittämisestä ovat vastanneet Pirkanmaan avopalveluissa perheohjaajat Rita Korhonen ja Eino Alamettälä. Molemmat heistä ovat opiskelleet neuropsykiatrisiksi valmentajiksi.  

Kevään 2023 ryhmän teemoina olivat Ennakointi ja arjen jäsentäminen, Tunnetaidot sekä Haastavat tilanteet. Ryhmässä käytettiin erilaisia menetelmiä, joilla havainnollistettiin nepsy lasten käytöksen ja tunteiden erityispiirteitä.

Ryhmäläiset kokivat muiden samassa elämäntilanteessa olevien vanhempien vertaistuen tärkeänä. Muilta ryhmäläisiltä poimittiin hyviä käytänteitä ja menetelmiä osaksi omaa arkea. Ryhmä tarjosi vanhemmille myös kaivatun lepohetken arjessa.

– Jokaisella ryhmäkerralla kahvipöytä katettiin kauniisti. Tavoitteena oli luoda rentouttava hetki muiden vertaisten kanssa, Korhonen ja Alamettälä kertovat.

Ota yhteyttä Humanan avopalveluihin Pirkanmaalla 

Lue lisää Humanan avopalveluista

Lue lisää artikkeleita: hyvinvaikuttajat.fi