Hem

Tutkitusti tehokas hoitomuoto opioidiriippuvaisille

Korvaushoito on opioidiriippuvaisille tarkoitettu hoito, jossa huumeriippuvuutta hoidetaan buprenorfiini- tai metadoni-lääkevalmisteella. Onnistuneen korvaushoitojakson myötä henkilön huumeriippuvuus vähenee tai poistuu kokonaan. Toimintakyvyn paranemisen myötä paluu normaaliin elämään, opiskeluihin ja töihin on taas mahdollista.

Korvaushoito voidaan aloittaa yli 18-vuotiaille henkilöille, jotka eivät ole onnistuneet pääsemään irti huumeista vieroitushoidon avulla. Hoito aloitetaan kotikunnassa avopalveluiden toimesta tai laitosjaksolla päihdehuollon laitoksessa. Korvaushoidon toteutus jatkuu laitosaloituksen jälkeen kotikunnan avopalveluiden piirissä.

Hoidolle määritellään kotikunnassa joko kuntouttava tai haittoja vähentävä tavoite. Kuntouttavassa korvaushoidossa tähdätään kokonaan päihteettömyyteen. Haittoja vähentävässä korvaushoidossa pyritään parantamaan elämänlaatua sellaisille henkilöille, joiden vieroittuminen huumeista kokonaan ei onnistu vähentämään huumeiden käyttöön liittyviä riskejä ja haittoja. Säännöllinen korvaushoitolääkitys estää vieroitusoireiden syntymisen sekä ylläpitää henkilön toimintakykyä ilman huumaavaa vaikutusta.

Korvaushoidon laitosjaksot Kemissä Päihde Hjelpissä

Päihde Hjelppi on vuonna 2011 toimintansa aloittanut yhteisöhoidon periaatteella toimiva 6-paikkainen päihdekuntoutuslaitos lähellä Kemin keskustaa. Päihde Hjelppi tuottaa päihderiippuvaisille asiakkaille asiakaslähtöisiä kuntouttavia päihdekatkaisu-, kuntoutus- ja intervallipalveluita sekä korvaushoidon aloitus- eli laitosjaksoja ja intensiivijaksoja.

Päihde Hjelpin hoitoideologia perustuu yksilön kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, jossa vuorovaikutuksella ja kuulluksi tulemisella on suuri merkitys. Pääpaino on psykososiaalisissa- ja motivoivan haastattelun menetelmissä lääkehoidon ohessa. Lääkehoidon lisäksi hoitomenetelminä toimivat mm. yksilökeskustelut, monimuotoiset ryhmät päivittäin, korva-akupunktio, rentoutuminen, motivoiva haastattelu, liikunta, oman retkahdusprosessin tunnistaminen, raittiiden elämäntapojen oppiminen ja raittiuden tukeminen.

Hjelppi on osa Botnia 24h -hoitopolkumallia, johon sisältyy myös viisi muuta vieressä sijaitsevaa kuntoutusyksikköä mielenterveys- ja päihdeongelmaisille. Päihde Hjelpin laitosjakson jälkeen on mahdollisuus siirtyä Botnia24h -hoitopolulle, mikäli jatkokuntoutumiselle todetaan yhteistyöverkostossa tarvetta. Tällöin asuminen/kuntoutuminen toteutuu Botnia 24h:n asumispalveluyksiköissä ja korvaushoito, sekä psykososiaalinen tuki tarjotaan edelleen Päihde Hjelpin kautta.

Mikäli avohoidon piirissä oleva asiakas tarvitsee vahvempaa tukea korvaushoitoon sitoutumisessa, voi asiakas käydä keskustelua avohoidon kanssa intensiivijakson tarpeesta. Intensiivijaksot ovat myös mahdollisia Päihde Hjelpissä.

Miten Päihde Hjelpin korvaushoitoon pääsee?

Päihde Hjelpin korvaushoidon aloitusjaksolle saavutaan oman kotikunnan päihde- tai sosiaalityön lähetteellä/maksusitoumuksella, jossa korvaushoidon tavoitteet on määritetty. Laitosjaksolle tullessa asiakkaalla on avohoidossa laadittu hoitosuunnitelma, josta ilmenee hoidon tavoite: vieroittautuminen opioideista/lääkkeettömyys tai haittojen vähentäminen, elämänlaadun parantaminen. Lisäksi hoitosuunnitelmasta ilmenee psykososiaalisen kuntoutuksen suunnitelma ja hoidon keskeiset elementit. Apteekkisopimukset hoidetaan avohoidon kautta kotikunnassa.

Ota yhteyttä

Päihde Hjelpin asiakkaaksi voit tulla mistä päin Suomea tahansa. Ota yhteyttä oman kotikuntasi A-klinikkaan ja keskustele mahdollisuudestasi tulla korvaushoitojaksolle Päihde Hjelppiin. Botnia 24h:n yksikön päällikkö Tanja Ijäs kertoo myös mielellään lisää palvelujen sisällöistä.

Laura Lohvansuu
yksikön päällikkö
Botnia 24h Hjelppi 
040 668 1677
laura.lohvansuu@humana.fi