Hem
Yhteystiedot

Tutkitusti tehokas hoitomuoto opioidiriippuvaisille

Korvaushoito on opioidiriippuvaisille tarkoitettu hoito, jossa huumeriippuvuutta hoidetaan buprenorfiini- tai metadoni-lääkevalmisteella. Onnistuneen korvaushoitojakson myötä henkilön huumeriippuvuus vähenee tai poistuu kokonaan, ja toimintakyvyn paranemisen myötä paluu normaaliin elämään, opiskeluihin ja töihin on taas mahdollista.

Korvaushoito voidaan aloittaa yli 18-vuotiaille henkilöille, jotka eivät ole onnistuneet vieroittumaan huumeista esimerkiksi katkaisuhoidon avulla. Hoito aloitetaan laitosjaksolla, jonka jälkeen korvaushoito jatkuu avohoidossa. Hoidolle määritellään kotikunnassa joko kuntouttava tai haittoja vähentävä tavoite: kuntouttavassa korvaushoidossa tähdätään kokonaan päihteettömyyteen kun taas haittoja vähentävässä korvaushoidossa pyritään parantamaan elämänlaatua sellaisille henkilöille, joiden vieroittuminen huumeista kokonaan ei onnistu vähentämään huumeiden käyttöön liittyviä riskejä ja haittoja.  Säännöllinen korvaushoitolääkitys estää vieroitusoireiden syntymisen sekä ylläpitää henkilön toimintakykyä ilman huumaavaa vaikutusta.

Korvaushoidon laitosjaksot Kemissä Päihde Hjelpissä

Päihde Hjelppi on vuonna 2011 toimintansa aloittanut yhteisöhoidon periaatteella toimiva 6-paikkainen päihdekuntoutuslaitos lähellä Kemin keskustaa. Päihde Hjelppi tuottaa päihderiippuvaisille asiakkaille asiakaslähtöisiä kuntouttavia päihdekatkaisu-, kuntoutus- ja intervallipalveluita sekä korvaushoidon aloitus- eli laitosjaksoja ja intensiivijaksoja.

Kuntoutuminen edellyttää siirtymistä pois haitallisesta elinympäristöstä

Huumeriippuvuudesta voi olla vaikeaa päästä irti omassa totutussa elinympäristössä, jossa on riski ajautua vanhoihin haitallisiin piireihin ja tapoihin. Vieroittumiselle ja kuntoutumiselle onkin parhaat edellytykset silloin, kun henkilö hakeutuu hoitoon oman elinympäristönsä ulkopuolelle, jossa riski retkahtamiselle tai houkutuksille on pienempi ja motivaatio toipumiselle paranee.

Päihde Hjelppi sijaitsee Kemin keskustan lähettyvillä rauhallisella alueella, jossa edellytykset korvaushoitoon keskittymiselle ovat optimaaliset. Hjelppi on osa Botnia24H hoitopolkumallia, johon sisältyy myös 5 muuta vieressä sijaitsevaa kuntoutusyksikköä mielenterveys- ja päihdeongelmaisille. Hjelpistä eteneminen muihin Botnia24H kuntoutusyksiköihin hoitopolkumallin mukaisesti on mahdollista. Lisäksi Päihde Hjelppiin on helppo tulla läheltä tai kaukaa: kulkuyhteydet ovat erinomaiset autolla, junalla tai vaikka lentokoneella.

Mitä korvaushoitojakso sisältää?

Korvaushoidon laitosjakson pituus on useimmiten noin 2 viikkoa. Korvaushoidon aloitusjakso pitää sisällään lääkehoidon, jakson ajalla tarvittavat laboratoriokokeet, seulat, lääkäripalvelut, ateriapalvelut, hygieniapalvelut, ryhmätoiminnan, omahoitajuuden, hoitotarvikkeet sekä psykososiaalisen tuen.

Päihde Hjelpissä korvaushoitolääkkeenä käytetään metadonia tai buprenorfiinia sisältäviä lääkkeitä. Korvaushoitolääke valitaan kotikunnassa käytetyn korvaushoitolääkkeen mukaisesti. Hoidon vastuulääkärinä toimii Liisa Ikni, päihdetyön erikoislääkäri. Liisa erikoistuu tällä hetkellä myös psykiatrian erikoislääkäriksi minkä myötä kaksoisdiagnostiikka-asiakkaiden hoitoon saadaan erikoisosaamista.

Päihde Hjelpin hoitoideologia perustuu yksilön kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, jossa vuorovaikutuksella ja kuulluksi tulemisella on suuri merkitys. Pääpaino on psykososiaalisissa- ja motivoivan haastattelun menetelmissä lääkehoidon ohessa. Lääkehoidon lisäksi hoitomenetelminä toimii mm.: yksilökeskustelut, monimuotoiset ryhmät päivittäin, korva-akupunktio, rentoutuminen, motivoiva haastattelu, liikunta, oman retkahdusprosessin tunnistaminen, raittiiden elämäntapojen oppiminen ja raittiuden tukeminen.

Laitosaloituksen jälkeen asiakas siirtyy avopuolen hoitoon joko kotikuntaansa tai voi maksusitoumuksen saadessaan jäädä hoitoon Botnia24H hoitopolulle. Botnia24H asumisyksiköt tarjoavat asumisen ja Hjelppi korvaushoidon ja psykososiaalisen tuen. Mikäli avohoidon piirissä asiakas tarvitsee vahvempaa tukea korvaushoitoon sitoutumisessa, voi asiakas käydä keskustelua avohoidon kanssa intensiivijakson tarpeesta, jotka ovat myös mahdollisia Päihde Hjelpissä.

Korvaushoidon hinnat

Laitosaloitus 425 €/vrk + omavastuu 49,5 €
Intensiivijakso 374 €/vrk + omavastuu 49,5 €
Avoaloitus/ lääkejako 30 min + lääkärinvastaanottoaika 115 €/vrk, Kotilääkepäivät 52 €/vrk + omavastuu 49,5 €

Miten Päihde Hjelpin korvaushoitoon pääsee?

Päihde Hjelpin korvaushoidon aloitusjaksolle saavutaan oman kotikunnan päihde- tai sosiaalityön lähetteellä/maksusitoumuksella, jossa korvaushoidon tavoitteet on määritetty. Laitosjaksolle tullessa asiakkaalla on avohoidossa laadittu hoitosuunnitelma, josta ilmenee hoidon tavoite: vieroittautuminen opioideista/lääkkeettömyys tai haittojen vähentäminen, elämänlaadun parantaminen. Lisäksi hoitosuunnitelmasta ilmenee psykososiaalisen kuntoutuksen suunnitelma ja hoidon keskeiset elementit. Apteekkisopimukset hoidetaan avohoidon kautta kotikunnassa.

Ota yhteyttä

Päihde Hjelpin asiakkaaksi voit tulla mistä päin Suomea tahansa. Ota yhteyttä oman kotikuntasi sosiaalitoimeen ja keskustele mahdollisuudestasi tulla korvaushoitojaksolle Päihde Hjelppiin. Botnia 24h:n palveluesimies Satu Kristo kertoo myös mielellään lisää palvelujen sisällöistä.

Satu Kristo 
palveluesimies
Botnia 24H
020 791 2968 

Emma Hooli
palveluvastaava
Botnia 24H
020 791 2964